Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest OT2S Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-499) ul. Ks. Franciszka Maja 40, z którym można skontaktować się poprzez:

· e-mail: kontakt@ot2s.pl

· tel.: +48 12 4466704,

· pisemnie na adres siedziby.

OT2S Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

· realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;,

· archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,

· dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes OT2S Sp. z o.o. ,

· wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Informacja o wymogu podania danych

Przetwarzanie Państwa danych może wystąpić na podstawie Państwa zgody. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r.

Udostępnienie danych osobowych

OT2S Sp z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,, a także innym podmiotom w oparciu o Państwa zgodę. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu OT2S Sp. z o.o. takim jak dostawcy usług IT i archiwizacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OT2S Sp. z o.o. i na jego zlecenie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać inne doniosłe dla Państwa skutki.

Prawa osób, których dane przetwarza OT2S Sp. z o.o.

W związku z przetwarzaniem przez OT2S Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo

· dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

· żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

· żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

· ograniczenia przetwarzania;

· wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do nowych rekrutacji, co do których osoba spełnia kryteria palikowania na dane stanowisko,

· przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

· sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

· wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

· jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Kontakt